Informujemy, iż firma DESIGNERS Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wdrożenie innowacji produktowo-procesowej poprzez automatyzację inwentaryzacji oznakowania i oceny stanu dróg przy wykorzystaniu Inercyjnego Systemu Pomiarowego 3D” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.3 Innowacje w MŚP – Typ projektów – Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R).
11.12.2019
Zapytanie ofertowe rozeznanie rynku komputery modułowe.docx
Załącznik nr 1 Wzór oferty cenowej komputery modułowe.docx
Załącznik nr 2 Oświadczenia Oferenta komputery modułowe.docx
05.08.2020
Zapytanie ofertowe rozeznanie rynku wsparcie merytoryczne.docx
Załącznik nr 1 Wzór oferty cenowej wsparcie merytoryczne.docx
Załącznik nr 2 Oświadczenia Oferenta wsparcie merytoryczne.docx