Firma DESIGNERS stworzyła system GPSCAM m.in. do automatyzacji inwentaryzacji oznakowania i oceny stanu dróg. Do zastosowania systemu konieczne jest zebranie danych z użyciem urządzenia do wideorejestracji 360 stopni, wyposażonego w kamery, GPS, IMU i enkoder oraz skanery dookólne 360 stopni. System GPSCAM automatycznie rozpoznaje znaki drogowe i umieszcza je na mapie, porównuje, czy znaki są w ewidencji organizacji ruchu czy może jakiś został usunięty w terenie, ocenia stan jezdni, ewidencjonuje drogi i inwentaryzuje oświetlenia itd. Efektem pracy jest mapa operacyjna, sekwencja zdjęć dookólnych o dokładności pozycjonowania do 5 cm, kolorowa chmura punktów i wypełniona baza oznakowania i oceny stanu dróg, weryfikacja oznakowania/oświetlenia zgodnie z posiadanymi i wdrożonymi projektami organizacji ruchu oraz zweryfikowane inne dane drogowe.

Przykładowy zakres wykorzystania w drogownictwie:

Pomiary skrajni jezdni, pomiary odkształceń i przemieszczeń wiaduktów i mostów, sporządzanie map do celów projektowych oraz map podwykonawczych, ocena stanu technicznego nawierzchni, wykrywanie i pomiar elementów konstrukcyjnych, wykrywanie i analiza obiektów związanych z organizacją ruchu.

Z uwagi na milimetrową precyzję, szczegółowość i kompleksowość skanowanie jest niezawodne zarówno w modelowaniu dużych obiektów przemysłowych, jak i rekonstrukcji niewielkich elementów. Wszechstronność dostępnych możliwości analizy oprogramowania GPSCAM sprawia, że skanowanie laserowe jest bardzo interesującą metodą, nadającą się do szczegółowej inwentaryzacji także skomplikowanych struktur budynków. Skaning rejestruje obiektywnie wszystko, tak więc sytuacje, gdzie inspektor, architekt, projektant przy użyciu tradycyjnych metod przegapił pewne szczegóły, nie mają tu miejsca. Na etapie pomiarów i planowania budynków, przebudowy, pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych wymagane są niezwykle szczegółowe i niezawodne dane pomiarowe. Ponieważ dokładność i wolny od błędów obmiar są podstawą każdego solidnego planowania, inwentaryzacji i budowania, w branży budowlanej tradycyjne metody nie są już wystarczające.

GPSCAM w branży budowlanej może być wykorzystywany przez inwestorów/właścicieli budynków, firmy budowlane, zarządców obiektów, biura architektoniczne, projektantów wnętrz, planistów oraz konserwatorów zabytków.

Dzięki zastosowaniu technologii skanowania oraz oprogramowania GPSCAM znacząco skraca się czas zarówno prac terenowych, jak i kameralnych. W odróżnieniu od ręcznych szkiców, które wykonuje się metodą klasyczną, przy pomiarze laserowym i GPSCAM posiadamy pełną geometrię obiektu, z której uzyskać można dowolne odwzorowanie, zrzuty poziome, przekroje. Dzięki temu szybko można porównać stan planowania z istniejącym budynkiem.

Do wykonania pomiarów nie są potrzebne żadne rusztowania lub specjalistyczne wysięgniki jak w przypadku pomiaru metoda klasyczną. Ponad to skanowanie nie wstrzymuje prowadzonych prac na obiekcie.

Przykładowy zakres zastosowania (budownictwo): inwentaryzacja instalacji przemysłowych i hal produkcyjnych, pomiary odkształceń, obliczanie objętości mas ziemnych, precyzyjne odwzorowania obiektów, sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej, badanie deformacji budynków, analiza konstrukcji budynków, ortofotoplany.