ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ RUCHU

 • Możliwość tworzenia wielu projektów organizacji ruchu w jednym miejscu.
 • Automatyczna inwentaryzacja istniejącej organizacji ruchu z wykorzystaniem GPSCAM
 • Możliwość definiowania własnych znaków drogowych
 • Możliwość dołączenia programów sterowania sygnalizacją świetlną
OBIEKTY MOSTOWE

 • Pełna karta i książka obiektu mostowego ze zdjęciami, badaniami i przekrojami
 • Możliwość dołączania i tworzenia przeglądów obiektów mostowych
 • Szybkie, automatyczne generowanie oceny obiektu mostowego w skali punktowej
 • Analiza i zarządzanie gwarancjami robót wykonywanych na tych obiektach
 • Informowanie o nadchodzących przeglądach (podstawowych i rozszerzonych)
LATARNIE

 • Pełna sieć topologiczna latarni
 • Możliwość włączania, wyłączania i sprawdzania naświetlenia ulic
 • Automatyczne sterowanie latarniami z poziomu Aplikacji
 • Możliwość programowania i bezpośredniej komunikacji ze sterownikami latarni
 • Informacje na temat źródeł światła, wysięgników i podpór
 • Zestawienia ilościowe i wartościowe
 • Analiza kosztów oświetlenia przy wymianie źródła światła np. na LED
 • Analiza natężenia
ZIELEŃ

 • Pełna inwentaryzacja i zarządzanie zielenią (trawnikami, zieleńcami, drzewami i parkami)
 • Pełna obsługa małej architektury (ścieżki piesze, ławki, kosze, budki)
 • Pełna informacja o zabiegach pielęgnacyjnych i okresach rozliczenia prac związanych z ich pielęgnacją
 • Generowanie wycinek i nasadzeń w postaci dokumentów
 • Informowanie o konieczności przeprowadzenia kontroli wykonanych prac w terenie wraz z automatycznym powiadomieniem na adres mailowy
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG

 • Wybór i zlecanie prac podwykonawcom poprzez udostępnianie interfejsu za pośrednictwem przeglądarek internetowych
 • Bezpośrednia kontrola inwestycji i jakości prac
 • Sprawdzanie okresów gwarancji i wykorzystywanie ich do kontroli podwykonawców
 • Analiza kosztów utrzymania dróg w zależności od ich klasy i natężenia ruchu
 • Możliwość ukazania procesu degradacji drogi na przestrzeni lat w postaci liniowej
PRZYKŁADY POZOSTAŁYCH MODUŁÓW

 • EWIDENCJA DRÓG
 • REPOZYTORIUM DOKUMENTACJI
 • DECYZJE ADMINISTRACYJNE
 • KANAŁY TECHNOLOGICZNE
 • OCENA STANU DRÓG
 • TERMINARZ
 • INWESTYCJE