Firma Designers Sp. z o.o. od lat współpracuje z zarządcami dróg i świadczenie usług związanych z pomiarów ruchu, projektowania i wdrażania rozwiązań związanych z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury transportowej. W rezultacie potrzeby przyszłych użytkowników są już rozpoznane i zostały przeanalizowane pod kątem uruchomienia nowego produktu. Projekt B+R został zaprojektowany, aby być odpowiedzią na wszystkie potrzeby związane z analizą stanu technicznego dróg i aktualizowaniem map.

Docelowe rozwiązania będące rezultatem projektu będzie stanowić nowość, innowacją na skalę światową. Obecnie nie istnieje na rynku rozwiązanie nawet chociażby zbliżone funkcjonalnością do planowanej platformy Inercyjnego Systemu Pomiarowego 3D – GPSCAM2. Wskazane w punkcie dot. opisu konkurencji produkty są kierowane głównie do innych segmentów rynku i obejmują wycinek planowanych przez Wnioskodawcę funkcjonalności istotnych z punktu widzenia klientów należących do wskazanych segmentów docelowych. Do najważniejszych innowacji w planowanym rezultacie projektu można zaliczyć procedury automatycznej analizy obrazu i generowania map uszkodzeń, zautomatyzowana analiza tych uszkodzeń, automatyczna ocena stanu dróg, lokalizacji oznakowania i automatycznego porównania z projektami organizacji ruchu. Równie ważnym elementem jest uzyskanie dokładnych danych pomiarowych o dokładności zbliżonej do standardów geodezyjnych. Dlatego wszystkie funkcjonalności będą oferowane w bardzo wysokiej jakości pomiarów. Opracowane zostaną innowacyjne metody i algorytmy przetwarzania danych 3D (opracowanie formatu danych do przechowywania i wyświetlania chmur punktów z zakresu całego miasta lub województwa, zarówno dla wersji plikowej jak i bazy danych, uwzględniającego kolor RGB punktu, współrzędne XYZ, położenie względem samochodu oraz klasy obiektów) w celu umożliwienia realizacji ww. zadań w czasie rzeczywistym i zapewnienia wysokiej wydajności systemu.

Pozostałe istotne cechy innowacyjne to uzyskanie elastyczności i modułowości docelowego rozwiązania umożliwiającego parametryzację i dopasowanie wymagań poszczególnych klientów poprzez umożliwienie samodzielnego montażu w wybranej konfiguracji na wybranym pojeździe, co implikuje konieczność opracowania innowacyjnych, zaawansowanych systemów stabilnych mocowań nieprzenoszących drgań i niepogarszających przez to wyników pomiarów. Dodatkowo, planuje się, że w wyniku prac projektowych opracowane zostanie rozwiązania w łatwy sposób montowane na dowolnym pojeździe mechanicznym, w ciągu 15-20 minut przez jedną osobę oraz realizowało w zautomatyzowany sposób zadania stanowiące specyficzne wymagania docelowego segmenty klientów: rozpoznawanie średnice drzew, wysokość ew. wielkość korony i lokalizację, rozpoznawanie elementów małej architektury typu ławki, przystanki, wiaty, śmietniki, rozpoznawanie zajęcia pasa drogowego (różne roboty drogowe i zwężenia dróg), rozpoznawanie reklam w pasie drogowym, ich wielkość i lokalizację itp., przy założeniu obsługi przez niewykwalifikowanego pracownika / kierowcę.

Zaprezentowana wyżej charakterystyka oraz doświadczenia i wiedza Wnioskodawcy o rynku (szczególnie po przeprowadzonym wdrożeniu pierwszej wersji platformy pomiarowej) pozwalają określić zainteresowanie planowanymi rezultatami projektu jako duże, a przy zakładanych cenach rzędu kilkunastu tysięcy euro za kompletną platformę, również osiągalne i uzasadnione ekonomicznie dla większości potencjalnych klientów w wymienionych segmentach.

Z przeprowadzonych na potrzeby wewnętrzne analiz wynika, że w okresie najbliższych 8 lat liczba klientów firmy Designers wzrośnie do poziomu 600 zarządców dróg w Polsce. Połowa z nich do tego czasu będzie posiadała przynajmniej jeden system GPSCAM2, a 20 największych (obecne miasta wojewódzkie, drogi wojewódzkie i GDDKiA – łącznie 70 obwodów wielkości min 1000 km) zakupi co najmniej system zaawansowany. Pozostali nabędą system podstawowy, realizujący dodatkowe funkcje oceny stanu dróg i ewidencji oznakowania.

Wnioskodawca spodziewa się silnego trendu wzrostowego w sprzedaży GPSCAM2 przez pierwsze 5 lat na terenie Polski a następnie na terenie UE i innych krajów. W kolejnym okresie dzięki nowym udoskonaleniom platformy będzie możliwe zaoferowanie jej do nowych segmentów rynku (np. kolejnictwo, rurociągi, kopalnie itp.), co spowoduje dodatkowy wzrost potencjału sprzedaży na świecie. Ocena stanu i ewidencja oznakowania będą sprzedawane z licencją na rok, przy czym zakładamy, że zestawy podstawowe w 30% zostaną rozbudowane o 1 kamerę, co pozwoli na dodatkowe zwiększenie sprzedaży. Dla napraw pogwarancyjnych przyjmujemy założenie 20% liczby sprzedanych systemów.

Realizacja przedmiotowego projektu nie będzie zatem wiązać się z rozpoczęciem nowej działalności gospodarczej, lecz oznaczać będzie rozwój już prowadzonej działalności poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci licencji na użytkowanie systemu GPSCAM2 oraz komplementarnej do niej usługi dostarczania danych niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania.